Actievoorwaarden

Door deel te nemen aan de promoties accepteert de deelnemer de voorwaarden van deelname en privacyverklaringen.

1. Actievoorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de Eukanuba-steekproefpromotie en de Eukanuba-aankoop van contante ontvangst voor een jaar lang hondenvoer (hierna “Actie” of “Acties” genoemd) van  Spectrum Brands Benelux BV Computerweg 8, 3542 DR Utrecht, Nederland (hierna “Eukanuba” of “Organisator” genoemd).

1.2 Deelname aan de actie is mogelijk van 03.06.2024 00:01 tot 16.06.2024 om 23:59 uur (CET) (hierna “Promotieperiode” genoemd). De bestel- en aankoopperiode komt overeen met de promotieperiode.

1.3 In totaal kunnen 3 deelnemers een jaar lang hondenvoer van Eukanuba.

1.4 Deelname aan de promotie is alleen mogelijk met de opneming en acceptatie van de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid. Door deel te nemen aan de promotie accepteren de deelnemers deze voorwaarden voor deelname en kennisgevingen van gegevensbescherming en geven zij zo hun toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens.

1.5 Juridische stappen zijn uitgesloten, dit geldt niet voor kwesties op het gebied van gegevensbeschermingsrecht.

1.6 Eukanuba heeft het recht om de ingezonden comments, foto’s en/of video’s via haar social kanalen te delen met haar volgers.

1.7 ’Deze actie wordt niet door/vanuit Facebook georganiseerd, geïnitieerd, goedgekeurd of beheerd.

2. Eisen voor deelname

2.1 Natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die in Nederland wonen, komen in aanmerking voor deelname. Deelname is alleen mogelijk op eigen naam.

2.2 Medewerkers van het agentschap Addurance, werknemers van Eukanuba en de gelieerde ondernemingen, alsmede hun familieleden en vrienden zijn uitgesloten van deelname aan de promotie. Registraties door competitieclubs of agenten worden niet in aanmerking genomen.

2.3 Deelname per huishouden is hooguit één keer mogelijk.

2.4 De promotieperiode loopt van 03.06.2024 00:01 tot 16.06.2024 om 23:59 uur (CET). Gedurende deze tijd kunnen de deelnemers een van de 3 Eukanuba jaar lang hondenvoer prijzen in combinatie met en een gepersonaliseerd orthopedisch hondenkussen van Lex&Ma veiligstellen. Het indienen van de gegevens bij de actie is mogelijk tot en met 12.10.2023. Je kunt het niet combineren met andere acties.

2.5 Deelname aan de promotie is gekoppeld aan een Eukanuba-steekproeforder en de deelname aan de Eukanuba wedstrijd.

2.6 Elk antwoord mag slechts één keer worden geüpload.

3. Uitvoering van de actie

3.1 Deelnemers hebben de mogelijkheid om te reageren op de website http://bijzonderehondenverdieneneukanuba.nl/.

3.2 Om deel te nemen aan de actie stuurt menn het antwoord in op de website http://bijzonderehondenverdieneneukanuba.nl/.

3.3 Met hun toestemming voor deze voorwaarden voor deelname en privacybeleid stemmen de deelnemers ermee in om voor informatieve doeleinden gecontacteerd te worden voor informatieve doeleinden als onderdeel van de promotie.

4. Vervroegde beëindiging van de acties

Eukanuba behoudt zich het recht voor om de promoties te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te onderbreken. Dit geldt met name indien, om technische redenen (bijvoorbeeld virussen in het computersysteem, manipulatie of fouten in de hardware en/of software) of om juridische redenen, een goede uitvoering van de acties niet kan worden gegarandeerd.

5. Disclaimer en aansprakelijkheid

5.1 Eukanuba wijst erop dat de beschikbaarheid en de functie van de actie niet kan worden gegarandeerd en dat de actie wegens externe omstandigheden en beperkingen kan worden beëindigd zonder dat er als gevolg hiervan vorderingen tegen Eukanuba worden ingediend.

5.2 Eukanuba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische storingen die leiden tot de onbeschikbaarheid van het aanbod, gegevensverlies, met name door middel van gegevensoverdracht, en andere technische gebreken buiten de invloedssfeer van Eukanuba, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of opzet.

5.3 De aansprakelijkheid van Eukanuba voor schadevergoeding, ongeacht de wettelijke reden, is beperkt of volledig uitgesloten overeenkomstig deze clausule 7.

5.4 Eukanuba is alleen aansprakelijk om welke juridische reden dan ook indien de schade is veroorzaakt door de verwijtbare schending van een essentiële contractuele verplichting op een wijze die de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst door Eukanuba in gevaar brengt of het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Eukanuba. De aansprakelijkheid van Eukanuba is beperkt tot het vergoeden van de voorzienbare, contractuele en directe schade die te voorzien is op basis van de aard van de desbetreffende dienst.

5.5 Indien Eukanuba aansprakelijk is voor de schending van een essentiële contractuele verplichting zonder grove nalatigheid of opzet, is de aansprakelijkheid beperkt tot de omvang van de schade die Eukanuba op het moment van sluiting van de overeenkomst doorgaans moest verwachten als gevolg van de omstandigheden die zij op dat moment kende. De Eukanuba is niet aansprakelijk voor de lichte nalatige schending van andere verplichtingen dan die welke in deze clausule 7.5 zijn vermeld.

5.6 Schadeclaims op grond van de Productaansprakelijkheidswet en als gevolg van letsel aan het leven, lichaam of gezondheid blijven onaangetast door de beperkingen van aansprakelijkheid en uitsluitingen van aansprakelijkheid in de voorgaande paragrafen.

5.7 Bovenstaande uitsluitingen en aansprakelijkheidsbeperkingen gelden op dezelfde wijze voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de instellingen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of plaatsvervangende instellingen.

6. Uitsluiting van deelnemers

De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers die valse informatie verstrekken in het kader van de promoties uit te sluiten en/of de voorwaarden van deelname of kennisgevingen van gegevensbescherming te schenden en/of te knoeien. De Organisator behoudt zich ook het recht voor om personen die ervan worden verdacht ongeoorloofde middelen van bijstand te gebruiken om deel te nemen aan de promotie uit te sluiten of op enige andere manier voordelen te behalen voor zichzelf of derden door manipulatie. In deze gevallen kan de weigering van een reeds beloofd product en ook de terugwinning van het product in overweging worden genomen.

7. Privacybeleid

Gegevensverwerking in verband met deelname aan de promotie en het gebruik van onze website: Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens in verband met de promotie is opgenomen in de informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de promotie (“Privacy Informatie”). De manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt in verband met het gebruik van onze website http://bijzonderehondenverdieneneukanuba.nl/ wordt beschreven in het Privacybeleid voor het gebruik van de website.

8. Slotbepalingen

8.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.

8.2 De Organisator behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

8.3 Indien individuele bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ondoeltreffend zijn of worden, of indien er een leemte ontstaat, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige voorwaarden. In een dergelijk geval verbinden Eukanuba en de deelnemers zich ertoe te onderhandelen over een verordening die zo dicht mogelijk bij het economische doel van de ongeldige verordening ligt. Voor zover geen overeenstemming wordt bereikt over een nieuwe verordening, worden deze voorwaarden voor deelneming uitgelegd zonder de ontbrekende of ineffectieve bepaling.

Vanaf: maart 2023